Statut

CAPITOLUL I – MEMBRI ASOCIATI. FORMA JURIDICA. DENUMIREA. SEDIUL. DURATA.

Art.2. Denumirea asociatiei este „XC Riders”, prescurtat „XCR” denumire ce va figura in toate actele emise de aceasta.
Art.4. Durata Asociatiei este nelimitata in timp, incepand cu data dobandirii personalitatii juridice.
Art.5.(1) Asociatia s-a constituit în temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000.
(2) Asociatia isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu actul de infiintare si cu prezentul statut.

CAPITOLUL II – SCOPURILE SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI.

Art.6. Asociatia are ca scop principal promovarea utilizarii bicicletei sub toate formele de la ciclism utilitar, urban si pana la cicloturism, ciclism de sosea si ciclism montan. Deasemenea promovam toate formele de turism activ si activitati sportive nemotorizate; Suntem interesati in dezvoltarea sportului de masa si a actiunilor social-culturale. Dorim sa realizam largirea unei infrastructuri de trasee de cicloturism si ciclism montan in arealul Buzoian. Totodata avem ca scop protejarea mediului si a obiectivelor turistice de interes public, implicarea tineretului in forme de recreere in aer liber.
Art.7. In vederea indeplinirii scopului mai sus amintit, asociatia isi propune urmatoarele obiective:
a) sa elaboreze, sa realizeze si sa sustina proiecte si programe cu caracter sportiv, amator sau profesionist, in colaborare cu autoritatile de resort, institutiile publice sau alte persoane fizice sau juridice care au acelasi scop ori domeniu de activitate, pentru dezvoltarea sportului in general si a ciclismului in special;
b) sa mediatizeze avantajele mersului pe bicicleta pentru mentinerea sanatatii fizice si mentale;
c) sa organizeze frecvent ture cu bicicleta, atat de agrement, pentru copii si incepatori, dar si pentru un nivel avansat, cu caracter de antrenament sau turistic;
d) sa realizeze materiale documentare: pliante, foto, video, harti gps despre traseele de cicloturism, de ciclism montan (MTB), dar si de picior; precum si realizarea de marcaje, amenajari si intretinerea traseelor descrise;
e) sa creeze evenimente si sa amenajeze spatii de joaca destinate tinerilor;
f) sa desfasoare activitati de promovare a Judetului Buzau si a simbolurilor reprezentative;
g) sa stabileasca si sa dezvolte relatii de colaborare, sa stabileasca parteneriate pe linie sportiva cu organizatii non-guvernamentale persoane fizice sau juridice, asociatii, cluburi si federatii de specialitate, din tara sau din strainatate din toate ramurile sportive conexe;
h) sa militeze pentru respectarea drepturilor omului si a ciclistului in particular, conform legislatiei in vigoare;

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL

Art.8 Veniturile Asociatiei XC Riders sunt destinate in exclusivitate scopului propus si pot proveni din:
a) patrimoniul initial in suma de 800 (opt sute) RON;
b) cotizatia membrilor;
c) dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
d) donatii, sponsorizari, etc.;
e) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
f) venituri obtinute din activitati proprii;
g) alte venituri in conditiile legii;
Art.9. Pentru asigurarea conditilor necesare desfasurarii activitatii, asociatia poate detine in proprietate, coproprietate, in administrare directa, in folosinta si/sau prin inchirierea mijloacelor materiale necesare activitatii sale, ca imobile, terenuri, instalatii, spatii de cazare situate in apropierea zonelor de practicare a ciclismului cu toate formele sale, precum si alte dotari materiale caracteristice, necesare urmaririi scopului si obiectivelor asociatiei (structuri artificiale fixe si mobile, amenajate indoor si outdoor, echipament specific, mijloace de transport, etc.).
CAPITOLUL IV – MEMBRII, DREPTURI SI OBLIGATII
Art.10. Poate deveni membru al XCR orice persoana care adera la statutul asociatiei, achita cotizatia de membru, aferenta valabilitatii legitimatiei, si actioneaza pentru indeplinirea obiectivelor acesteia.
Art.11. In cadrul XCR isi vor desfasura activitatea urmatoarele categorii de membri:
1. Membri fondatori – sunt considerati toti semnatarii actului de constituire si ai statutului care si-au achitat partea corespunzatoare din patrimoniul initial, sau alte persoane fizice sau juridice care contribuie la patrimoniul asociatiei, ulterior infiintarii acesteia, cu acordul unanim al membrilor fondatori existenti.
2. Membri de onoare – persoane carora la propunerea Consiliului Director, A.S.C.C.G. le-a acordat titlul la Adunarea Generala, pentru contributii deosebite in cadrul asociatiei. Membrii de onoare sunt scutiti de la plata cotizatiei de membru dar beneficiaza de oportunitatile oferite de XCR cu exceptia dreptului de vot.
3. Membri votanti – orice Membru organizator devine Membru votant in Consiliul Director, dupa doi ani de la dobandirea primei calitati. Calitatea de membru votant pastreaza beneficiile si obligatiile de membru organizator dar ia parte si voteaza deciziile asociatiei in sedintele Consiliului Director. Membrii votanti achita cuantumul aferent cotizatiei de membru. Se poate renunta la calitatea de Membru votant printr-o cerere exprimata in scris catre Consiliul Director, urmand ca membrul sa revina la statutul de Membru organizator pe perioada nedeterminata sau pana cand va dori sa devina Membru votant;
4. Membri organizatori – persoanele care cunosc si adera fara rezerve la Statutul Asociatiei XCR si participa in mod curent la organizarea si desfasurarea activitatilor si actiunilor specifice asociatiei, stabilite prin statut;
5. Membri hobby – persoanele care cunosc si adera fara rezerve la Statutul XCR, participa ocazional la activitatile desfasurate in cadrul asociatiei si declara, pe proprie raspundere, ca starea de sanatate si calitatile fizice si psihice le permit desfasurarea activitatilor in conditii de maxima securitate, constiente fiind de potentialul de risc al activitatilor cicliste si conexe, fapt asumat implicit odata cu decizia de a participa la actiunile organizate si oferite de XCR si partenerii sai;
Art.12. Primirea ca Membru organizator se face pe baza completării unei adeziuni sau a formularului on-line pe site-ul asociatiei si a unei recomandari din partea a doi membri votanti sau a doi membri ai Consiliului Director. Hotararea Consiliului Director de respingere a cererii nu se motiveaza si este definitiva;
Art.13. Consiliul Director al XCR este competent sa decida asupra admiterii membrilor;
Art.14. Orice membru afiliat trebuie sa achite cotizatia de membru aferente tipului de membru si a valabilitatii legitimatiei, potrivit prevederilor din prezentul statut, pana la urmatoarea Adunare Generala a membrilor asociatiei;
Art. 15. Calitatea de membru al XCR inceteaza prin:
a) – retragerea din cadrul asociatiei in urma unei cereri scrise;
b) – neplata la termen a cotizatiilor si taxelor, exceptiile facand cazurile de forta majora;
c) – excluderea membrului din cadrul asociatiei in urma nerepectarii obligatiilor de membru;
d) – dizolvarea XCR;
Art.16. Pierderea calitatii de membru nu obliga asociatia la restituirea taxelor platite sau a altor drepturi. Membrii de onoare se pot retrage din asociatie in urma unei notificari scrise transmise Consiliului Director, fara ca aceasta sa necesite aprobarea. Ceilalti membri se pot retrage printr-o cerere scrisa adresata Consiliului Director cu minim 15 zile inainte, in cazul membrilor care nu au functii de executie sau bunuri in gestiune, sau 30 de zile inainte in cazul celor care au functii de executie sau bunuri in gestiune;
Art.17. Excluderea unui membru al XCR se aproba prin decizia Consiliului Director;
Art.18. Conditiile de incetare a calitătii de membru, de excludere a unui membru precum si reafilierea membrilor exclusi vor fi precizate în Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) a XCR;

CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL

Art.19. Organele de conducere si control ale organizatiei sunt:
-Adunarea Generala
-Consiliul Director
-Cenzorul
Art.20. Forul Suprem de decizie al Asociatiei „XC RIDERS” este Adunarea Generala.
Art.21. Adunarea Generala se intruneste dupa cum urmeaza:
-in sesiunea ordinara a Adunarii Generale, care are loc anual;
-in sesiuni extraordinare ce pot fi convocate la cererea Consiliului Director al asociatiei sau la cererea a 2/3 din membri.
La Adunarea Generala pot participa, in calitate de invitati sau specialisti, persoane din alte institutii sau organizatii guvernamentale sau non-guvernamentale din tara sau din strainatate.
Art.22. Adunarea Generala:
– in sesiune ordinara este statutara indiferent de numarul de membri ai asociatiei care participa;
– in sesiune extraordinara Adunarea Generala este statutara in conditiile in care este convocata cu 15 zile inainte si intruneste jumatate plus unul din numarul de membri ai asociatiei;
Art.23. Hotararile Adunarii Generale se adopta cu o majoritate de jumătate plus unu din numarul membrilor prezenti.
Art.24. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
– alege si revoca membrii Consiliului Director;
– stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei ;
– modifica actul constitutiv si statutul;
– aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
– controleaza activitatea Consiliului Director;
– aproba infiintarea de filiale in conformitate cu OG nr. 26/31.01.2000 si OG nr. 37/2003
pentru modificarea si completarea OG nr. 26/31.01.2000;
– orice alte atributii prevazute in lege;
– stabileste cotizatiile;
– infiintarea de societati comerciale in conformitate cu Legea nr. 31/1990;
– dispune asupra infiintarii de filiale.
Art.25. Intre sesiunile Adunarii Generale, conducerea si administrarea XCR sunt asigurate de catre Consiliul Director, care este organul executiv al asociatiei.
Art.26. Consiliul Director reprezinta organul de conducere ce asigura executarea hotararilor Adunarii Generale. Consiliul Director este format din primii trei clasati in urma votului din cadrul Adunarii Generale, plus membrii fondatori. Durata mandatului primilor trei clasati este de un an, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Isi pot depune candidatura pentru o functie in Consiliul Director doar membrii votanti ai XCR care sunt majori. Membrii Consiliului Director nu pot face parte din organele de conducere sau administratie ale unei organizatii cu obiective similare.
Art.27. Consiliul Director se intruneste ori de cate ori este nevoie la cererea unuia dintre membrii sai, cel putin o data pe luna. Consiliul Director functioneaza statutar in prezenta a trei din membrii sai si adopta hotarari cu majoritate simpla. Hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
Art.28. Consiliul Director are urmatoarele atributii:
– aproba si urmareste derularea programelor asociatiei;
– stabileste atributiile fiecarui membru;
– incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
– administreaza patrimoniul XCR;
– aduce la indeplinire hotararile si recomandarile Adunarii Generale;
– prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
– convoaca Adunarea Generala;
– intocmeste Regulamentul de Organizare si Functionare al XCR;
– infiinteaza comisii de specialitate pentru anumite activitati ale Asociatiei;
– aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei;
– avizeaza admiterea de noi membri;
– numeste membrii de onoare;
– propune Adunarii Generale constituirea filialelor XCR si numeste conducerea acestora;
– stabileste contacte cu parteneri de afaceri, cu administratia de stat, cu organizatii similare neguvernamentale sau guvernamentale, cu legislativul;
– aproba acordarea de premii pentru activitati deosebite;
– stabileste numarul si cuantumul burselor si premiilor;
– propune membrii pentru excludere;
– primeste, analizeaza si rezolva memoriile, scrisorile, reclamatiile si sugestiile venite din partea membrilor si a tertilor.
Art.29. In caz de demisie, suspendare sau excludere, a unui membru al Consiliului Director, acesta poate fi inlocuit prin numirea in respectiva functie de catre Consiliul Director a unui alt membru al Asociatiei, cu mandat interimar pana la urmatoarea sedinta a Adunarii Generale.
Art.30. Presedintele este ales de Consiliul Director dintre membrii acestuia cu majoritate de voturi. Mandatul Presedintelui este de doi ani, si poate fi reales. Asociatia este reprezentata in relatiile cu terti in Justitie, in relatiile cu alte persoane juridice din tara sau de peste hotare si in fata altor autoritati de Presedintele Consiliului Director. Presedintele urmăreste realizarea deciziilor Consiliului Director.
Art.31. Vicepresedintii (doi) asociatiei sunt si vicepresedinti ai Consiliului Director. Ei sunt alesi de Consiliul Director si indeplinesc, temporar sau permanent, o parte din atributiile Presedintelui. Vicepresedintii indeplinesc sarcinile stabilite de Consiliul Director. Ei sunt inlocuiti de drept in cazul in care lipsesc sau se afla in incapacitate de a-si indeplini sarcinile.
Art.32. Cenzorul este organul de control financiar al XCR si este ales de Adunarea Generala. Mandatul acestuia este de doi ani. Cenzorul poate face parte din membrii asociatiei, dar nu poate face parte din Consiliul Director.
Cenzorul are urmatoarele atributii:
– verifica activitatea financiar-contabila a asociatiei, gestionarea patrimoniului acesteia;
– intocmeste si prezinta periodic rapoarte Consiliului Director la cererea acestuia si raportul anual referitor la bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli ale XCR;
– verifica concordanta cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri si cheltuieli si programele aprobate;
– are dreptul de a participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot.
Art.33. Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv si nu poate incheia acte de gestiune. Cenzorul poate renunta la functie cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile fiind raspunzator pentru retragerea intempestiva si pentru eventualele neglijente in indeplinirea atributiilor lui.

CAPITOLUL VI – DIZOLVARE SI LICHIDARE

Art.34. Dizolvarea XCR se va realiza in conditiile legii in vigoare la data dizolvarii.
Asociatia se dizolva:
1) de drept;
2) prin hotararea instantei de judecata;
3) prin hotararea adunarii generale.
1) Asociatia se dizolva de drept prin:
a. imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita;
b. imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an;
c. reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost completat timp de trei luni.
2) Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
a. cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b. cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c. cand asociatia urmareste un alt scop decat acela pentru care s-a constituit;
d. cand asociatia a devenit insolvabila.
3) Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale, luata cu majoritate de 2/3 din voturi.
Art.35. Lichidarea XCR.
a) in cazurile de dizolvare prevazute de Art. 35 pct. 1) si 2), ale prezentului statut, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca. In acest caz, bunurile si fondurile Asociatiei intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Instanta competenta.
b) in cazul dizolvarii prevazute de Art. 35, pct. 3), din statut, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare. In acest caz, bunurile si fondurile Asociatiei intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala.
c) in toate cazurile, mandatul Consiliului director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor.
d) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile legii.
Art.36. Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului Asociatiei. Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Asociatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.
Art.37. (1) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.
Art.38. Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau. Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii.
Art.39. In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.
Art.40. Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
Art.41. Atat fata de Asociatie, cat si fata de asociati, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.
Art.42. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia. Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidării si radierea Asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana juridica, in termen de doua luni de la terminarea lichidarii.
Art.43. Dacă in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta, lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.
Art. 44. Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice lichidate. Toate contestaţiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai recursului. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art. 45. Asociatia inceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute la art. 69, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.